Foreningens grundlag

§1 – Foreningens navn er F. C. Lange Bolde, og dens hjemsted er Odense Kommune.

§2 –F.C. Lange Bolde, har til formål at tilbyde amatørfodbold træning og kampe for alle som er interesserede i dette, indendørs så vidt som udendørs. Foreningens arbejde, skal give unge mulighed for at motionere og for at have lidt socialt samvær med hinanden i deres fritid. Hovedformålet med foreningen er ikke at opnå et højt sportsligt niveau, men at få lidt motion, kombineret med glæden ved fodbold og dets sociale aspekt.

§3 – Som medlem af F.C. Lange Bolde, kan optages alle, der ønsker at deltage aktivt i foreningens arbejde og som via deres medlemskab ønsker at støtte foreningen. Indmeldelse og udmeldelse foregår skriftligt til et bestyrelses medlem. Udmeldelse skal ske med en måneds frist.
For at et medlem kan ekskluderes, skal han/hende, indstilles af bestyrelsen til eksklusion. Derefter foretages der en ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmet skal have mulighed for at forsvare og forklare sig i sagen. Det besluttes af den de tilstedeværende på generalforsamlingen, hvorvidt det indstillede medlem skal ekskluderes eller ej.
Ekskluderingen træder i kraft den 1. i den kommende måned.

§4 – Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
Kontingentet betales på forhånd, to gange årligt.
Betales kontingentet ikke til tiden, vil der blive udsendt et maksimum af to rykkere med en måneds mellemrum. Efter den sidste rykker har man en uge til at betale kontingentet i, hvorefter man bliver udmeldt af foreningen.
Hvis kontingentet betales efter at en, eller begge rykkere er modtaget af medlemmet, vil der blive lagt et administrationsgebyr, på 50 kroner, oveni kontingentet.

§5 – Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af januar, første ordinære generalforsamling skal blot holdes inden udgangen af januar 2013, skal bekendtgøres med 14 dages varsel. Indkomne forslag skal være i bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte. Ved stemmelighed, er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.

§6 – Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning
– Forelæggelse af regnskab
– Fastlæggelse af kontingent
– Behandling af indkomne forslag
– Valg af formand (lige årstal)
– Valg af kasserer (ulige årstal)
– Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (årligt)
– Valg af revisor og revisorsuppleant (årligt)
– Eventuelt

§7 – Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvor også referat af forhandlingerne optages i det omgang dirigenten bestemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.

§8 – Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 procent af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.
Den ekstraordinære generalforsamling, skal indkaldes med mindst en uges varsel.

§9 – Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, som skal være myndige samt 3 medlemmer, heraf en sekretær, hvoraf mindst to skal være myndige.
Formand og kasserer vælges for to år ad gangen, formanden i lige årstal og kassereren i ulige årstal. Resten af bestyrelsen vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Formanden leder bestyrelsesmøderne og i dennes fravær næstformanden.
Formanden skal drage omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
Alle betalende medlemmer af foreningen, kan stille op og blive valgt ind i bestyrelsen.

§10 – Bestyrelsesmøder holdes med maksimum 3 måneder imellem. Tre til fire uger inden generalforsamlingen holdes et bestyrelsesmøde, som en forberedelse til generalforsamlingen.

§11 – F.C. Lange Boldes regnskabsår følger kalenderåret. Revisorpåtegnet regnskab fremlægges på generalforsamlingen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Det er kun formanden og kassereren, som har adgang til foreningens konto, og derfor skal alle pengesager gå via disse to personer. Formanden og kassereren har hver især fuldmagt over foreningens konto. Derved behøver disse to ikke at være i forening, for at få adgang til foreningens konto.

§12 – På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor og 1 revisor suppleant. Revisoren har til enhver tid adgang til foreningens regnskab og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.

§13 – Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§14 – Opløsning af F.C. Lange Bolde kan kun besluttes ved to på hinanden følgende, med 14 dages mellemrum, indkaldte generalforsamlinger med ¾ flertal for forslaget.
Eventuelle midler skal ved opløsningen af foreningen gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører ungdomsarbejde i Odense Kommune.

§15 – I foreningen, F.C. Lange Bolde, er det formanden, som har tegningsret.